Certificerings standard - Skimmelsvamphunde

SearchHouse Certificering Ringstedvej 56, 4440 Mørkøv www.searchhouse.dk

CERTIFICERINGS STANDARD SKIMMELSVAMPHUNDE

1. Certificering af skimmelsvamphunde

A. Certificeringen er gyldige i 1 år fra certificeringsdatoen.
B. Når hunden har opnået certificering 3 på hinanden følgende år, er certificeringen gældende 2 år derefter.
C. For at en opnået certificering kan opretholdes, skal hunden re-certificeres inden for 60 dage efter udløb af den opnået certificering.

2. Kvalificerede bedømmere

A. SearchHouse udpeger kvalificeret bedømmere.
B. Hver bedømmer skal have mindst 5 års praktisk erfaring med træning af specialsøgshunde, og mindst 3 års erfaring som operativ hundefører. Fra tid til anden kan SearchHouse efter eget skøn dog frafalde disse krav, hvis omstændighederne taler for det.
C. Bedømmeren vælger de områder der skal bruges til test, og koordinere med SearchHouse for at få adgang og tilladelse til disse områder.
D. Bedømmeren er ansvarlig for at koordinere med SearchHouse om at få de materialer, der skal bruges til testen frem til i testområdet.
E. Bedømmeren er sammen med SearchHouse ansvarlig for at sikre, at alle sikkerhedsforanstaltninger overholdes af alle personer, der er involveret i testen.
F. Bedømmeren vil evaluere følgende områder under certificeringen.


1. Genkender hunden lugten af skimmelsvamp?
2. Markerer hunden skimmelsvampens lugt?
3. Genkender og ’kalder’ føreren markeringen?
4. Hundens koncentration og vedholdenhed.
5. Ekvipagens samlet præstation til at arbejde under pres.
6. Hundeførerens håndtering af hunden og dennes sikkerhedsforanstaltninger ved fund af skimmelsvamp.

G. Bedømmeren kan når som helst afslutte testen, hvis det skønnes nødvendigt.
H. Bedømmeren sætter tiden for hvert område inden testen går i gang.

3. Testområder


A. Testene opstilles så realistisk som muligt ved hjælp af 'levende' bygninger, områder osv.
B. Testene skal omfatte:

1. Bygningssøg indvendigt - Beboelsesrum
a. Et eller flere beboelsesrum i bygninger, lagre, boliger, produktionslokaler eller andre strukturer på mindst 20 m2 pr. individuelt søgeområde kan anvendes til testen
b. Der skal være inventar eller andet i søgeområdet, der ikke må ikke fremstå tomt.
2. Bygningssøg indvendigt – Vådrum og køkken
a. Vådrum og køkkener i bygninger, lagre, boliger, produktionslokaler eller andre strukturer kan anvendes til testen
b. Der kan være inventar eller andet i søgeområdet, men kan også fremstå tomt.
3. Bygningssøg indvendigt – Kælder
a. Et eller flere kælderrum i bygninger, lagre, boliger, produktionslokaler eller andre strukturer på mindst 20 m2 pr. individuelt søgeområde kan anvendes til testen
b. Der kan være inventar eller andet i søgeområdet, men kan også fremstå tomt.
4. Bygningssøg udvendigt
a. Bygninger, lagre, boliger, produktionslokaler eller andre strukturer med samlet længde på mindst 50 meter pr. individuelt søgeområde kan anvendes til testen
5. Beholdersøg
a. Beholdersøg kan indeholdende mindst 10, men ikke mere end 20 enheder der kan være gemt skimmelsvamp i.
b. Eksempler på beholdere er kufferter, tasker, kasser, dåse, hjul osv.
c. Beholdere vil være jævnt fordelt over et område, der tillader hunden frit at bevæge sig fra beholder til beholder.

4. Skimmelsvamp

A. Alle hjælpemidler, der anvendes til afprøvning, skal være nye eller renset, f.eks. de beholdere, tænger, magneter de bruges osv.
B. Testen vil kunne indeholde, men er ikke begrænset til, følgende skimmelsvampe:

1. Cladosporium
2. Penicillium
3. Mucor
4. Aspergillus vericolor
5. Chatomium
6. Stachybotrys chartarum
7. Trichoder ma viride
C. Mindste størrelse på udlagt materiale med skimmelsvamp er 10 x 10 cm.
D. Maksimale størrelse er ubegrænset.
E. Alt udlagt skimmelsvamp skal være placeret i søgeområderne mindst 1 time inden den første hund startede certificering.
F. Ingen skimmelsvamp må placeres højere end 3 meter.
G. En verifikation af at skimmelsvampen er til stede, vil blive udført umiddelbart inden indsættelsen af første hund.

5. Kvalitetssikring

A. Ekvipagens egnethed

1. Bedømmeren vil evaluere følgende under certificeringen.
a. Genkender hunden lugten af skimmelsvamp?
b. Markerer hunden skimmelsvampens lugt?
c. Genkender og ’kalder’ føreren markeringen?
d. Hundens koncentration og vedholdenhed.
e. Ekvipagens samlet præstation til at arbejde under pres.
f. Hundeførerens håndtering af hunden og dennes sikkerhedsforanstaltninger ved fund af skimmelsvamp.

B. Ekvipagens søg

1. Søgeområder

a. Hunden skal være i stand til at lokalisere og markere 3 emner med skimmelsvamp, der er gemt i beboelsesrum.
b. Hunden skal være i stand til at lokalisere og markere 3 emner med skimmelsvamp, der er gemt i vådrum og/eller køkken.
c. Hunden skal være i stand til at lokalisere og markere 3 emner med skimmelsvamp, der er gemt i kælder.
d. Hunden skal være i stand til at lokalisere og markere 3 emner med skimmelsvamp, der er gemt udvendigt på en bygning.
e. Hunden skal være i stand til at lokalisere og markere 3 emner med skimmelsvamp, der er skjult i 10 til 20 beholdere.

2. Et af søgene vil være et tomt søg.

3. Hundeføreren skal ved afslutning af sit søg bekendtgøre ”tomt søg” for bedømmeren

4. Et korrekt kaldt ”tomt søg” giver 3 point

5. Fejlmarkering i et tomt søg giver 0 point for dette søg og fratrækkes ikke yderligere

6. Hunden skal finde mindst 2 emner i hvert af de søg, der ikke er et ”tomt søg”, og mindst 10 emner i alt

7. Hvert fund giver 1 point, ekvipagen skal have mindst 12 point for at opnå certificering.

C. Ekvipagens brugslydighed

1. Afprøves i forbindelse med et af søgene punkt 5.A.1.

a. Hunden skal i line følge hundeføreren fra bilen frem til udgangspunkt for søget, hunden skal gå pænt uden at trække i linen. – Længde ca. 30 meter.
b. Hunden sættes eller dækkes af, og skal forholde sig i ro uden at forlade sin plads, mens hundefører og bedømmer går min. 10 meter frem og hundeføreren briefes om søget i 3 min, hvorefter hunden hentes eller kaldes frem og sættes i gang med at søge.
c. Ved et vilkårligt fund vil bedømmeren bede hundeføreren sættes eller dække hunden af i 3 minutter, hvori hunden skal forholde sig i ro uden at forlade sin plads, mens hundefører og bedømmer taler sammen.
d. Efter søget skal hunden, uden line, følge hundeførere tæt og under tydelig kontrol ud af søget – Længde ca. 30 meter.
e. Hunden sættes eller dækkes af, og skal forholde sig i ro uden at forlade sin plads, mens hundefører og bedømmer går min. 10 meter frem og hundeføreren de-briefes af bedømmer i ca. 1 min.

2. Hver øvelse i punkt 5.B.1 giver fra 0 til 10 point

a. 0 - 3 point gives for en dårlig til under middel præstation
b. 4 - 6 point gives for en middel præstation
c. 7 - 9 point gives for præstation over middel
d. 10 point give for en perfekt udført øvelse

3. Ekvipagen skal have 25 point eller derover, og må ikke have 0 point i nogen af øvelserne for at bestå

6. Markeringsform

A. Hundeføreren skal inden hunden sættes i gang med at søge, fortælle bedømmeren hvilken markeringsform hunde viser.
B. Hundeføreren skal med et mundtligt ’kald’ angive fund til bedømmeren, og udpege placeringen af stoffet, for at fundet godkendes.

7. Fejlmarkering

A. Enhver fejlmarkering, der ’kaldes’ af hundeføreren, tæller som fejl og fratrækkes med et point.

8. Bestået certificering

A. For at opnå certificering skal ekvipagen

1. Bestå søget med mindst 12 point.
2. Bestå brugslydigheden med mindst 25 point
3. Bedømmes egnet til operativ tjeneste af bedømmeren

9. Dumpet certificering

A. Finder ekvipagen ikke mindst 2 fund i hvert af de søg, der ikke er et ”tomt søg” eller opnår ekvipagen 11 eller færre fund, fratrukket fejlmarkeringer er certificeringen dumpet.
B. Får ekvipagen 0 point i en af brugslydigheds øvelserne er certificeringen dumpet.
C. En hund der dumper en certificering, kan stilles til certificering igen efter en karantæne på tredive dage.
D. Dumper en hund 3 på hinanden følgende certificeringer, kan hunden ikke stille til certificering igen.

10. Andre bestemmelser

A. Alle beslutninger truffet af bedømmeren er endelige.
B. I tilfælde af at en hund udviser aggressivitet eller ødelægger genstande under søgningen, f.eks beholdere, bliver afprøvningen stoppet og hunden dumpet.

 

SearchHouse Certificering Ringstedvej 56, 4440 Mørkøv www.searchhouse.dk